Kostol Panny Márie

5

Zvláštnosťou obce Kravany je rímskokatolícky kostol Blahoslavenej Panny Márie postavený v 13. stor. v neskororománskom slohu, asi okolo r. 1232.

V časoch tureckých vojen a stavovských povstaní kostol spustol a až okolo r. 1712 bol barokovo obnovený a upravený grófom Ferencom Gyulaym a r. 1936 renovovaný podľa barokového stavu. Loď kostola podľa svedectva kanonických vizitácií pôvodne kryl trámový strop. Kostol bol pôvodne zasvätený sv. Vavrincovi a až po barokovej renovácii bol zasvätený dnešnej patrónke. Kostol mal pôvodne vežu, odstránenú pri oprave r. 1712.

Budova bola vojnovými udalosťami II. svetovej vojny poškodená a renovovaná až v 70. rokoch 20. stor. Je to jednoloďový panský kostolík bez veže, južné priečelie zakončené vykrajovaným štítom bolo barokovo upravené a má kamenné ostenie portálu hlavného vstupu do budovy. Hladké fasády členia okná s oblúkovým zakončením. K západnej fasáde lode je pristavená menšia sakristia. Polkruhovú apsidu členia úzke štrbinové okná so široko roztvorenými špaletami s ostrolukým zakončením. Apsida je krytá konchou. Víťazný oblúk je z roku 1936. Barokový hlavný oltár s pilastrovou drevenou architektúrou s volútovými nástavcami pochádza zo začiatku 18. stor. Po stranách ústrednej olejomaľby Panny Márie sú plastiky sv. Jozefa, sv. Františka Serafínskeho, sv. Antona a sv. Jána Nepomuckého. Oltár po r. 1700 kostolu darovali mnísi z Ostrihomu. Bočný oltár sv. Štefana kráľa pochádza z 19. stor. a bočný oltár Ježišovho Najsvätejšieho Srdca bol vyrobený na začiatku 20. stor. V lodi je závesný obraz Krstu Krista. Kostol zdobia sochy sv. Jozefa, sv. Terézie a sv. Antona. Na stene lode je pripevnený procesiový kríž s korpusom. Lurdská jaskyňa so sochou Lurdskej Panny Márie bola zhotovená r. 1992.

Dve sväteničky z červeného mramoru pochádzajú asi zo začiatku 19. stor. Na jednej je nápis: Csapszký András és Fenekes Erzsébet, na druhej Makhala János és Ölveczky Fáni. Harmónium na chóre podopieranom tromi arkádami vyrobila firma Hof Harmonium M. Hörügel Fabrik (Wien). Najvzácnejšou pamiatkou kostola sú dve náhrobné tabule z červeného mramoru. Na jednom je nápis: Hic est Sepultura nobilium de Lábathlan Anno Domini (sic!) Milessimo quadringentesimo (Tu je miesto odpočinku vznešenej rodiny Lábatlan roku Pána 1400). Náhrobná doska bola pôvodne zabudovaná do podlahy kostola. Podobne ako druhá nedokončená náhrobná tabuľa z červenáho mramoru bez nápisu a nedokončeným erbom. Zemetrasenie r. 1753 tieto náhrobné dosky poškodilo a preto boli neskôr zabudované do steny lode kostola. V kostole je umiestnený empírový náhrobný obelisk z ružového mramoru Józsefa Benedeka Kondého z r. 1831. Obelisk pôvodne stál v starom cintoríne pri kostole. Je to kamenárska práca neznámeho umelca nevšednej úrovne. Na vonkajšej stene lode kostola je malá tabuľka: Vízrajzi Magasságjegy 1898 (Vodopisná nivelácia).

Zdroj: http://www.kravany.com/

Ďalej odporúčame