Kostol sv. Michala archanjela

2

Rímsko-katolícky kostol bol postavený v 16. storočí. Je postavený východno-západným smerom s presbytériom, na južnej strane s pristavanou sakristiou. Kostol je zasvätený archanjelovi Michalovi. Dvere sú dvojkrídlové, na hladkom strope s obrazmi biblických výjavov.

Hlavný oltár a kazateľnica pochádzajú zo 70. rokov 18. storočia, sú vytvorené v rokokovom štýle. Svätý Michal je ústrednou postavou oltárneho obrazu z roku 1883. Bočný oltár je zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému, pochádza pravdepodobne z polovice 18. storočia. Na kazateľnicu sa možno dostať zo sakristie. Vpravo od kazateľnice stojí Lurdská Panna Mária. Hlavné priečelie je trojosové. Veža má štvorcový pôdorys a strecha ihlanového tvaru zakončená krížom.

Z histórie kostola je dôležitý rok 1599, keď bol spustošený vojskami sedmohradského kniežaťa Štefana Bocskaiho. K jeho obnove došlo oveľa neskôr až roku 1721. Zemetrasenia roku 1763 a1773 kostol znova poškodili. Definitívne ho obnovili roku 1744. Jeho pôvodný klenutý strop nahradili rovným, hladkým a tak dnešný kostol nemá pôvodný architektonický ráz.

Zdroj: https://www.iza.sk/

Foto: László Szeder, Wikipedia

94639 Iža Ďatelinová