Galéria Limes

3

Ak na konci Jókaiho ulice odbočíme doprava a prejdeme cez ulicu Thaly Kálmán, dostaneme sa na ulicu Františkánov. Názov dostala podľa františkánskeho rádu, ktorí sa v meste usídlili v 17. storočí. Smerom doprava priťahuje pozornosť barokový kostol. Kostol, ktorý pôvodne postavili dominikáni, sa dostal do rúk reformovaných a neskôr v roku 1672 františkánom, ktorí ho prestavali v barokovom štýle s vežou na bočnej strane otočenej k hradu. Okrem kostola postavili aj svoj kláštor, ktorý bol v roku 1750 rozšírený. Po zemetrasení v roku 1763 bol kostol poškodený. Kostol v roku 1769 bol zrekonštruovaný, z tohto obdobia pochádza veža, ktorú je možné vidieť dodnes. Členovia rádu však začiatkom 19. storočia mesto opustili a budovu využíval miestny vojenský pluk, ktorý ju využíval ako posádkový kostol, a preto ju miestni dodnes nazývajú vojenským kostolom. Nachádzala sa tu tiež vojenská nemocnica, sklad potravín a dôstojnícke byty. Kostol bol zrekonštruovaný v roku 1906 a až do roku 1945 slúžil armáde na cirkevné obrady. Potom sa využíval ako sklad. Počas druhej svetovej vojny bola budova kláštora poškodená. Vojenský kostol, ktorý bol v zlom stave, bol obnovený v 90. rokoch.

V roku 1966 bol pričinením Mestského národného výboru v Komárne a Krajského úradu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Nitre vykonaný archeologický prieskum a sondáž stien. V r.2001 vedenie mesta Komárno poverilo Občianske združenie Pro Arte Danubií, aby kostol pretvorilo na miesto slúžiace na prezentáciu kultúrnych hodnôt. Budova bola potom premenovaná na Galériu Limes. Jej poslaním je predstavenie súčasného domáceho výtvarného umenia. Poslaním inštitúcie je zachovanie a prezentácia univerzálnej maďarskej kultúry. Všetky podujatia v galérii prebiehajú v slávnostnej a dôstojnej atmosfére.

Budova je národná kultúrna pamiatka.

Zdroj: