Galéria umenia Ernesta Zmetáka

2

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch bola zriadená z podnetu novozámockého rodáka, akademického maliara Ernesta Zmetáka dňa 1. januára 1979. Jej prvým administratívnym a výstavným sídlom bola budova Domu služieb na Prednádraží, pri autobusovej stanici v Nových Zámkoch. Následne získala priestory v zadnom trakte budovy Mestského národného výboru, kde po rekonštrukcii a adaptovaní priestorov na galerijné účely sprístupnila, dňa 21. 11. 1980 „Stálu expozíciu európskeho umenia 16. – 20. storočia“ z daru Ernesta a Danice Zmetákových. Do týchto priestorov prešla aj administratíva a v roku 1986 po prevzatí daru pani Kláry Kassákovej tu bola zriadená „Pamätná izba Lajosa Kassáka“. Výstavnú činnosť galéria realizovala vo Výstavnej sieni Prednádražie (1979 -1991), výstavnej sieni BAR- oko (1992 -1993), a v CK Nábrežie (1993 – 2004). V roku 2003 získala galéria vlastnú budovu na Björnsonovej ulici, kam sa toho istého roku presťahovala jej administratíva. V januári 2004 boli sprístupnené výstavné priestory, v marci 2004 „Stála expozícia Lajosa Kassáka“ a v júni 2004 „Stála expozícia európskeho umenia 16. – 20. storočia“ z daru Ernesta a Danice Zmetákových.” Po prvýkrát boli všetky galerijné činnosti sústredené v jednej budove. V roku 2006 sa prístavbou nádvoria a úpravou suterénu rozšírili výstavné priestory pre aktuálne výstavy. Výsledkom ostatnej stavebnej zmeny realizovanej v roku 2013, je vybudovanie podkrovia (prostriedky ROP) s veľkorysým multifunkčným priestorom pre koncerty, prednášky, besedy, tvorivé dielne, filmové a divadelné predstavenia.

Okrem stálej expozície pripravuje galéria aj pravidelné prezentácie umenia 20. a 21. storočia so zameraním na slovenské, maďarské a české umenie, a na výstavy zo zbierky manželov Zmetákovcov. Ikonickým projektom galérie je projekt „PERTU“, ktorý vznikol v roku 1993 a jeho pôvodné, širšie zameranie vykryštalizovalo do komparácie tvorby slovenských a maďarských výtvarníkov, prevažne druhej polovice 20. storočia. Má za sebou 12 úspešných ročníkov v ktorých odprezentovala tvorbu 28 výtvarníkov. Súčasťou výstavnej dramaturgie sú výstavy mladých výtvarníkov z regiónu, etablujúcich sa na slovenskej výtvarnej scéne.

V ostatných rokoch vyvíja bohatú edičnú činnosť. Základnými publikáciami sú katalógy k stálym expozíciám: Lajos Kassák z roku a Jedna fascinujúca zbierka - katalóg k Stálej expozícii európskeho umenia 16.-20. storočia. Monografia Imricha Vaneka, publikácia Z depozitára a desiatky katalógov k monografickým výstavám.

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch je členom Rady galérii Slovenska. Je galériou roka 2013.

Od roku 2019 galéria je členom Medzinárodnej asociácie múzeí ICOM.

Zdroj: http://www.gueznz.eu/o-nas/single/1

Foto: https://www.novezamky.sk/

940 56 Nové Zámky Björnsonova 1

Ďalej odporúčame