Vzácna technická pamiatka sa dočkala obnovy

Parná prečerpávacia stanica medzi obcami Patince a Virt v blízkosti hranice s Maďarskom bola postavená v roku 1897. Hlavným dôvodom na jej výstavbu boli časté záplavy v oblasti.

Táto vzácna technická pamiatka pozostáva z budovy kotolne, strojovne, vodojemu, 35 metrov vysokého komína a z prístavby uzatváracích armatúr. Nájdete v nej zachovalé dobové technické zariadenie a expozíciu histórie prečerpávacej stanice.

Na čo slúžila parná prečerpávacia stanica?


Rieka Žitava, dávno pred obsadením regiónu Osmanskou ríšou, vytvorila vo východnej časti Podunajskej roviny svojimi meandrami, mŕtvymi ramenami a močiarmi prírodnú bariéru – hranicu. Tá zabránila ďalšiemu postupu osmanských vojsk smerom na západ.

Po vyhnaní Turkov sa začalo toto vyľudnené územie osídľovať. Na získanie nových pasienkov, poľnohospodársky využiteľných plôch, budovanie osád a ciest, bolo potrebné zabezpečiť odvádzanie vnútorných vôd. Ľudské zásahy počas niekoľkých stáročí pretvárali krajinu, v dôsledku čoho bol tok rieky Žitavy odklonený do nového koryta. To vedie približne 20 km smerom na severozápad od pôvodného toku a ústi do rieky Nitra.


Vedeli ste, že….?


Pri ústí Žitavy do Dunaja, bola v roku 1606 podpísaná prvá mierová zmluva medzi sultánom Ahmedom I. a Habsburským kráľom Rudolfom I.

Aby mohla byť pôda poľnohospodársky využívaná, začala sa na tomto území budovať sústava odvodňovacích kanálov. Odvodňovacie kanály kopírujú pôvodné koryto rieky Žitava, vďaka čomu bol zabezpečený gravitačný (samospádový) odvod vnútornej vody smerom k Dunaju, pokiaľ to výška hladiny Dunaja dovolila.

Ďalším vylepšením odvodnenia bolo budovanie stavidiel od polovice 18. storočia. Ani takéto riešenie však nebolo dostatočné. Vďaka technickému pokroku a na základe skúseností zo zahraničia sa za najlepšie riešenie považovalo vybudovanie parných prečerpávacích staníc na odvodnenie záplavového územia.

V roku 1874 bol v Nových Zámkoch založený spolok pre odvodnenie vnútorných vôd na území župy. Na základe hydrologických pozorovaní a záznamov počasia, vypracoval spolok predbežný návrh odvodnenia územia ľavej záplavovej oblasti rieky Váh. V roku 1896 sa začalo s výstavbou troch parných čerpacích staníc v lokalitách – Lándor, Martovce a Patince. Aj napriek viacerým komplikáciám, bola stavba čerpacej stanice v Patinciach dokončená v decembri 1897 a nasledujúci rok bola stanica uvedená do trvalej prevádzky.

Prevádzka


Čerpaciu stanicu obsluhovali dvaja strojníci, dvaja mazači, dvaja kuriči a štyria prepravcovia uhlia. Paru pre pohon čerpadiel zabezpečovali dva rovnaké kotle typu Cornwal s dvomi zabudovanými ohrievačmi vody. Spaľovali kvalitné uhlie z Dorogu (Maďarsko), neskôr z Ostravy.

Parná prečerpávacia stanica pracovala 7 až 8 mesiacov ročne. Bez vážnejších prevádzkových porúch bola v prevádzke až do roku 1974.
Dôsledkom prirodzeného starnutia materiálu kotlového telesa poklesol výkon a bezpečnosť prevádzky bola ohrozená. Stanica tak bola v roku 1975 odstavená a jej funkciu odčerpávania vnútornej vody vykonávala novšia stanica so spaľovacími motormi. Od roku 1985 je v prevádzke súčasná elektrická čerpacia stanica ležiaca v blízkosti Dunaja.

Zaujímavosť


Na prevádzku jedného kotla sa spotrebovalo približne 150 kg uhlia za 1 hodinu. Jedno čerpadlo dopravilo 1,5 m³ vody za sekundu. Spaliny odvádzal 35 metrov vysoký murovaný komín.

Obnova technickej pamiatky

V roku 2019 sa bývalí spolužiaci zo strojníckej priemyslovky v Komárne stretli 50 rokov po maturite. Spomienky sa spojili s nadšením profesionálnych strojárov a zrodila sa myšlienka zrekonštruovať túto unikátnu technickú pamiatku.

Fyzické práce na stanici síce spomalila pandémia, no skupinka dobrovoľníkov využila čas na zbieranie dobových dokumentov a získavanie odborných poznatkov potrebných na rekonštrukciu technického vybavenia stanice.

V roku 2021 skupina dobrovoľníkov tvorená bývalými spolužiakmi z priemyslovky, kolegami zo SES Tlmače a občanmi Patiniec začala s prácami. Dobrovoľne odpracovali viac ako 4000 hodín. Najskôr upratovaním viac ako 40 rokov zanedbaného interiéru, neskôr rekonštruovaním, obnovovaním náterov, výrobou chýbajúcich častí strojov a dopĺňaním súčastí pôvodného interiéru. Práce boli ukončené na jar v roku 2023, na ktorý pripadá 125. výročie uvedenia parnej prečerpávacej stanice do prevádzky.

Parná prečerpávacia stanica sa nachádza v turisticky atraktívnej lokalite. Neďaleko si môžete oddýchnuť v termálnej vode Wellnessu Patince, kochať sa prírodou okolo Dunaja cestou po medzinárodnej cyklotrase Eurovelo 6, alebo sa preniesť do dôb rímskych légií a navštíviť rímske archeologické nálezisko a vojenský tábor zapísaný do zoznamu UNESCO v blízkej obci Iža.

Zrekonštruovaný interiér parnej prečerpávacej stanice si môžete prezrieť od 20.05.2023 do 15.10.2023 každú SOBOTU v čase 10:00 – 16:00 hod.

Pri návšteve organizovaných skupín je potrebné rezervovať si termín min. 48 hodín vopred.

Pre viac informácií a rezerváciu skupinových prehliadok volajte: +421 907 757 324 alebo +421 905 274 008

(zdroj: OZ VBT Sytwathew)


https://krizomkrajom.sk/blog/vzacna-technicka-pami...