Magyar Palatkai koncert

12.06.2021 19:00 - 21:00

Miesto konania: Rév, Pevnostný rad 142, Komárno